GDPR – ako narábame s osobnými údajmi

  Ochrana osobných údajov.

  Dňom 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchgto údajov, známe ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, alebo „GDPR“).
  Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vám radi poskytneme v nasledujúcom texte.

  Rozsah a dôvod spracúvaných osobných údajov

  Spoločnosť Klinge s.r.o., IČO: 50 951 386, so sídlom Plynárenská 4937/6, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 120609/B (ďalej, ako „Ostrá Pošta“) spracúva osobné údaje svojich Zákazníkov z dôvodov uvedených v Čl.6, ods.1, písm. b) a c) Nariadenia GDPR, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vybavenie objednávky) a zároveň je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. vedenie účtovníctva a registratúry).
  Ostrá Pošta tak v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje Zákazníkov iba v najnevyhnutnejšom rozsahu potrebnom pre poskytnutie svojich služieb, pričom takmer výlučne spracúva iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre potreby poštovej (kuriérskej) prepravy a účtovníctva.
  Ostrá Pošta kontaktuje svojich zákazníkov iba v súvislosti s objednanými službami a posiela iba relevantné informačné e-maily, ktoré sa týkajú výlučne našej služby.
  Keď si Zákazník objedná našu službu brúsenia nožov, je Zákazníkovi posielaná naša špeciálna obálka, a to poštovým kuriérom. Pre potreby doručenia obálky preto Ostrá Pošta a kuriér potrebujú poznať Vaše meno a priezvisko a adresu na doručovanie. Táto adresa pritom nemusí byť adresou Vášho trvalého pobytu, ale iba adresou na ktorú si želáte obálku doručiť. Nakoľko sa doručovanie kuriérom oproti obyčajnému poštovému doručovaniu vyznačuje potrebou osobného kontaktu s doručujúcim kuriérom, vyžaduje si formulár kuriérskeho doručenia aj Váš telefonický kontakt a emailovú adresu (kuriér Vám odošle sms, prípadne email informujúci o presnom čase doručovania). Telefonický kontakt a emailovú adresu okrem prepravcu potrebuje poznať aj Ostrá Pošta, a to jednak za účelom posielania elektronickej faktúry a jednak z dôvodu potreby priameho kontaktu pri riešení prípadných komplikácii s opakovaným doručovaním, resp. pri potrebe odstránenia chybne zadaných údajov do objednávkového formulára. Okrem týchto osobných údajov Ostrá Pošta zaznamenáva aj IP adresu zariadenia, z ktorého bola objednávka odoslaná.

  Ako sú osobné údaje uchovávané?

  Ak Zákazník vyplní a odošle objednávku na stránke www.ostraposta.sk, je kópia tejto objednávky uložená v IT systéme našej franchisovej skupiny, prevádzkovanom a vlastnenom spoločnosťou KNIVBREV AB, Parmvägen 8, 187 53 Täby, Švédske kráľovstvo. Vaše údaje budú podľa toho uložené v našom objednávkovom softvéri CRM (správa zákazníkov). Tento systém potom obsahuje potrebné informácie o objednávke (počet nožov, pravidelnosť odberu a pod.). Môžu tam byť aj poznámky (súvisiace s objednávkou). Typická systémová poznámka vyzerá takto: „(123456): Zákazník vyžaduje dodatočné leštenie a posiela druhú obálku objednanú na XY.“

  Príjemcovia osobných údajov a oblasti použitia

  Super Faktúra
  Faktúry sa vytvárajú a ukladajú vo fakturačnom programe Super Faktúra prevádzkovanom spoločnosťou SuperFaktura, s.r.o
  MailChimp
  Automatické e-mailové upozornenia je možné posielať cez MailChimp.com. Proti používaniu Vašej e-mailovej adresy na reklamné správy môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.
  WordPress
  Web Ostrej Pošty je postavený na známej platforme WordPress, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Túto webovú stránku prevádzkuje externá spoločnosť a môže k nej pristupovať technik výhradne za účelom opravy akýchkoľvek nedostatkov a aktualizácie vzhľadu stránky.
  Emailová komunikácia
  Ako našu e-mailovú platformu používame služby Google Inc. a GMAIL. Komunikácia je šifrovaná.
  Cookies
  Na správne fungovanie našej webovej stránky používame cookies. Môžu byť spracované aj osobné údaje (napr. IP adresa). Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami, ako sú Meta Platforms, Inc. a Google Inc.

  Bulletiny a propagačná komunikácia
  Z odberu noviniek (tzv. „Newsletter“) sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz „Zrušiť odber noviniek“ zobrazený v e-maile. Newsletter môžete dostať jedine ak ste sa naň zaregistrovali, alebo ste/boli ste našim zákazníkom. Proti používaniu Vašej e-mailovej adresy na reklamné správy môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby Vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

  Prenos do tretích krajín
  Transfer osobných údajov do tretích krajín sa uskutočňuje len v obmedzenom rozsahu. Ide predovšetkým o analytické súbory cookie pre Google Analytics (so sídlom v USA) a podobné. Neprenášajú sa však žiadne mená, poštové adresy, telefónne čísla ani e-mailové adresy.

  Doba uchovávania osobných údajov
  Osobné údaje spracúvané Ostrou Poštou musia byť uchovávané tak dlho, ako to vyžadujú príslušné orgány alebo právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve a registratúre) a nesmú byť vymazané pred uplynutím tejto doby. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese info@ostraposta.sk Údaje relevantné pre účtovníctvo sa uchovávajú pre účely účtovníctva v súlade s daňovým poriadkom a príslušnými právnymi predpismi. Minimálna doba uchovávania je stanovená na 10 rokov.

  Informačná povinnosť
  V zmysle Nariadenia GDPR Vás týmto radi informujeme o nasledovných skutočnostiach:
  a) Máte právo od Ostrej Pošty požadovať prístup k poskytnutým osobným údajom a požadovať v zmysle platnej legislatívy ich opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie alebo namietať ich spracovanie a právo na prenosnosť údajov.

  – „Všetky osobné údaje spracúvané Ostrou Poštou sú a vždy boli za účelom umožnenia ich kontroly automaticky obsiahnuté už v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.“

  b) Máte právo podať v súvisnosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sťažnosť adresovanú dozornému orgánu v zmysle Nariadenia GDPR, resp. zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov alebo iných príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
  Veríme, že všetky ostatné relevantné informácie boli poskytnuté vo vyššie uvedenom texte.

  Dajte nám vedieť
  Väčšina malých podnikov sa zhoduje v tom, že nové Nariadenie GDPR je v mnohých oblastiach stále veľmi všeobecné a najmä neposkytuje žiadne konkrétne návody alebo predlohy, ktoré by bolo možné nasledovať. Dúfame preto, že ste v tomto texte našli všetko čo Vás v oblasti spracúvania osobných údajov zaujímalo. V prípade ak by ste požadovali akékoľvek dodatočné informácie, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom emailovej správy na info@ostraposta.sk